Lokalplan 148 – et kommunalt misfoster
konservative_002_251018_BP.jpg
Konservative efterlyser en plan for byens træer og solceller. På billedet ses partiets tre medlemmer af Kommunalbestyrelsen; Anders Torm Nielsen, gruppeformand Kim Drejer Nielsen og Mogens Brauer Foto: Presse
debat I sidste nummer af Rødovre Lokal Nyt forsøger formanden for Teknik- og Miljøudvalget Jan Kongebro at forklare, hvorfor han mener, at de konservative går galt i byen ved ikke at have stemt for Lokalplan 148.

Først og fremmet spørger han til, hvorfor vi overhovedet har stemt for Kommuneplan 2018, når lokalplan 148 blot er en udmøntning af denne?
Nej, sådan forholder det sig ikke.
En kommuneplan er en lovpligtig 4-årig rammeplan for byens udvikling, som lokalplaner skal følge. Problemet er bare, at lokalplan 148 på en lang række punkter går langt længere, end vi har givet mandat til i Kommuneplanen og som det fremgår af det 400 siders digre værk.

Hvad med træerne
I følge Lokalplan 148 må træer med en stammeomkreds over 75 cm (middagstallerken) ikke topkappes, stynes eller fældes og rødder ikke overgraves uden ansøgning til kommunen. I Kommuneplanen står der udtrykkeligt, at når der udarbejdes lokalplaner skal det undersøges, om der er karakteristiske store træer, som er bevaringsværdige. Det vil sige, det fordrer, at der skal ske en intelligent stillingtagen til blandt andet arten og typen af træer, der skal bevares og disse indføres i lokalplanen. Det har også været den hidtidige praksis.
Tænk på Heerups flotte gamle træ på Kamstrupvej. Imidlertid er det åbenbart ikke længere hovedargumentet, idet Kongebro skriver, at eftersom 70% af byens begrønning findes på privat grund, skal der skrides ind fra kommunalbestyrelses side. Vi kan ikke læse det anderledes, end at der arbejdes hen imod at ingen beplantning overhovedet må bortfjernes fra grunden, hvis det først er vokset op.
Hvordan har kommunen tænkt sig at håndhæve bestemmelsen og skal der ansættes såkaldte træmålermænd, der skal tilkaldes og vurdere om et træ må fælles eller blot stynes?
Hvorfor skal træer netop have en tykkelse på 75 cm målt en meter fra jord, når man ved, at et træ kan
være både 60 til 80 år med en tyndere stamme og bevaringsværdigt?
Og hvorfor ikke måle ved jorden, da et træ, os bekendt, ikke bliver tykkere jo højere oppe der måles?
Er det for at træmålermanden ikke skal få beskidte knæ?
Vi har efterlyst en egentlig træpolitik, som også skal omfatte kommunens grunde. Det forslag stemte S ned i foråret.

Hvad med solcellerne
Opsætning af solceller/solfangeranlæg skal, trods mindre refleksioner, kunne godkendes af Rødovre Kommune fremgår det af Kommuneplanen.
Så langt så godt.
I Lokalplan 148 skal opsætning af sådanne anlæg på bygninger før og efter september 2020 godkendes af kommunen. Kravene er her, at de ikke må være synlige fra vej, fortorv og sti og ikke opstilles fem meter fra skellinjer. Samtidig skal de integreres i både tilbygninger og nybyg. Solanlæggene skal have samme farve som taget, og opsætning på flade tage er tilladt så længe de ikke er synlige. Disse i klimamæssig henseende kontraproduktive krav ligger langt fra Kommuneplanens intensioner om en bæredygtig byudvikling. Ligeledes at ventilationsanlæg, varmepumper ikke må være synlige for vej, og skal tilpasses husets arkitektur og farve.
Dertil kommer en række øvrige bestemmelser i Lokalplan 148, som mere eller mindre har berøring med Kommuneplanen. For eksempel fremgår det af Kommuneplanen, at der kan fastsættes bestemmelser om bebyggelsens placering i forhold til omgivelserne med mere.
Det er i lokalplan 148 så blevet til, at selv et cykelskur mindre end fem meter fra vejskellet er ulovligt.
Ja, helt grotesk bliver det, når der står, at den stigende mængde af affaldscontainere i forhaverne ikke må være synlige fra vej, når man samtidig forbydes af opføre et fast læhegn for disse.

Flere ændringer
Vi medgiver, at det er positivt, at der faktisk er sket en række ændringer i Lokalplan 148 efter høringsfasen. Men det ændrer ikke vort syn på, at lokalplan 148 burde have holdt sig til sit egentlige formål, nemlig at fastsætte bebyggelsesprocenten på 25% i de områder, der ikke tid-
ligere har været omfattet af en lokalplan, og så vente med at procesbehandle alle mulige andre ting, indtil der var holdt en række borgermøder. Vi kan desværre kun konkludere, at planen indeholder en masse forordninger, som ingen har efterlyst og indtil nu aldrig har været et problem. Indvirkningerne er alt for indgribende for Rødovres grundejere.
Det er netop også, hvad der kan læses ud af de mange høringssvar.

Top