Det lokale idrætsliv skal styrkes
britt-jensen_027_150119_BP.jpg
Borgmester Britt Jensen lægger op til dialog og en fælles indsats for at sikre Rødovre en styrket idrætsfremtid. Foto: Brian Poulsen
kommentar Rødovre Lokal Nyt har de seneste uger sat spot på et vigtig emne: Idrætsforeningernes medlemstal og vilkår. Foreningslivet er en vigtig del af Rødovres DNA. Foreningerne er blandt meget andet med til at skabe stærke fællesskaber, venskaber, oplevelser og en fælles identitet i Rødovre. Det spiller en stor rolle for den lokale sammenhængskraft.

Der har ganske vist været nogle fejlagtige tal og oplysninger undervejs. Med sådan er det nok, når debatten går højt.
Sum og summarum er, at det er bekymrende, at medlemstallet i idrætsforeningerne går ned. Det skal vi tage alvorligt – også selvom medlemstallene har været stigende i årene før. Foreningsidrætten har stor betydning for sundheden, og den giver nogle stærke værdier, som kan være med til at højne livskvaliteten.

En fælles idrætspolitik
Nu er jeg jo så ’gammel i gårde’, at jeg rent faktisk kan huske, at vi i fællesskab har udviklet en ambitiøs idrætspolitik efter en lang og vigtig drøftelse af, hvad vi skulle arbejde med inden for idrætsområdet i Rødovre.
Politikken for fremtidens udvikling af bredde- og eliteidrætten i Rødovre Kommune blev til efter en meget givende proces med inddragelse af repræsentanter fra det lokale foreningsliv, Seniorrådet, Integrationsrådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet samt ikke mindst Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre (FIR).
I 2005 vedtog kommunalbestyrelsen en elitepolitik og i 2007 en breddeidrætspolitik. De er begge samlet i Rødovre Kommunes Idrætspolitik, der i min optik er meget ambitiøs.
Uden at gå for meget i detaljer vil jeg henlede opmærksomheden på et par af de vigtige ambitioner, vi havde dengang, og som der var bred enighed om.
Et af de vigtige elementer i idrætspolitikken er, at der skal være gode og tidssvarende fritidstilbud for både eliten og bredden.
Idrætspolitikken lægger op til et meget bredt samarbejde og fælles fokus på at skabe et godt idrætsliv, der både skaber rammer for foreninger, idrætsudøvere og de borgere, der ikke er organiserede. Det er også en del af politikken, at der skal skabes særlige rammer for eliten, og at de har særlige fordele i forbindelse med fordelingen af de fysiske faciliteter.
Mange af ambitionerne er allerede opfyldt, og den seneste tids fokus viser et behov for at revidere idrætspolitikken.

Lokal konference og samarbejde om idræt
Jeg vil derfor gerne invitere alle gode kræfter til en lokal idrætskonference, når vi igen kan mødes fysisk i en større forsamling. Det bliver forventeligt til efteråret. Formålet er at samle frivillige og ildsjæle i foreningerne, idrætsaktive Rødovreborgere og politikere i en konstruktiv dialog om, hvordan vi i fællesskab kan gøre det lokale idrætsliv bedre. Det gælder både den organiserede og den uorganiserede del. Det gælder både bredden og eliten. Hvad kan vi gøre for at sætte det gode fællesskab i fokus? Hvordan kan vi skabe gode og sunde rammer for børn og unge i foreningerne? Måske skal vi turde tænke helt nyt i Rødovre og tage nye redskaber i brug. Det kan f.eks. være, at vi skal tilføre flere penge til idrætsområdet ved at belønne de foreninger økonomisk, som tager et stort ansvar for vores børn og unge. Der er mange muligheder og nye veje at gå. Jeg ser gerne, at kommunen bliver en endnu mere aktiv medspiller og samarbejdspartner for foreningerne, så vi i fællesskab sikrer de bedst mulige rammer for idrætten i Rødovre.
Idrætten er de sidste mange år blevet prioriteret højt hvert eneste år i de kommunale budgetter, og der er ikke noget, der tyder på, at det ændrer sig. Ligesom god ældrepleje og gode forhold for børnene, er gode muligheder for at dyrke idræt en vigtig del af den moderne velfærdskommune. Alene i 2020 er der afsat over 15 millioner kroner til forbedringer på idrætsområdet.
Jeg glæder mig til, at vi kan samles og tage den konstruktive dialog i fællesskab om, hvordan vi kan styrke idrætten i Rødovre og udvikle vores idrætspolitik.
Jeg vil afslutningsvis sende en stor tak til alle vores frivillige og aktive foreningsfolk overalt i Rødovre. I gør en verden til forskel for medlemmerne og for vores lokale fællesskab. Tusinde tak for jeres engagement og store indsats.

Kommentarer
Top